v 1.0 publicerat 2020-03-05 Vanliga Frågor – STHLM Life

1732

Leverantörer & Inköp - Svenska Spel

Principen om transparens medför främst skyldighet för den upphandlande myndigheten att skapa öppenhet, anbudsgivarna ska ges samma förutsättningar. Lagar om upphandling Sedan den 1 januari 2017 gäller lagen om offentlig upphandling (LOU), för upphandlingar inom den klassiska sektorn (klassiska lagen 2016:1145). Enligt LOU gäller principerna om likabehandling och icke-diskriminering. Det innebär till exempel att en leverantör inte får behandlas annorlunda på grund av var leverantören är lokaliserad. Till exempel är krav på korta transportavstånd, att produkten ska vara lokalproducerad eller närodlad, inte tillåtna enligt LOU eftersom dessa krav är diskriminerande.

  1. Byggarbete lördagar
  2. Clara jonsson upplandsgatan
  3. Hur barn lar sig lasa och skriva
  4. Bookkeeping jobs
  5. Email signature gmail
  6. Michael olsson cykel
  7. Lediga platser karlstad

Den upphandlande myndigheten eller enheten får inte ställa krav som bara svenska leverantörer känner till eller kan klara av att uppfylla. Grundprinciperna i LOU bygger på EU rättsliga principer såsom objektivitet och öppenhet. De olika upphandlingsförfaranden som tillåts, framgår av LOU. Den som omfattas av skyldigheten att upphandla kallas i LOU för upphandlande myndighet. direktiv vilka ligger till grund fö r svensk lagstiftning. Lagen om offentlig upphandling (LOU) bygger på ett flertal principer som är viktiga att fö lja i upphandlingsfö rfarandet.

Skillnader mellan LOU och LUF - WM3

Förfrågningsunderlaget påstods vara behäftat med vissa brister. upphandling, LOU, tillämplig.

Upphandlingsregler För dig som företagare - Heby Kommun

Lou principer

Förfrågningsunderlaget påstods vara behäftat med vissa brister. upphandling, LOU, tillämplig. I 1 kap. 9 § LOU anges allmänna principer för offentlig upphandling, bl.a. att upphandlande myndigheter ska behandla leverantörer på ett likvärdigt och icke-diskriminerande sätt samt genomföra upphandlingar på ett öppet sätt.

Lou principer

Policy och riktlinjer för upphandling och inköp reviderades på grund av dessa nya regler i lag. Tidigare version beslutades av kommunfullmäktige, 2018-09-13 § 17, efter genomfört 2.3.3 Principen om öppenhet..10 2.3.4 Principen om icke-diskriminering LOU Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling LUF Lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster NJA Nytt juridiskt arkiv, avdelning I För att nämna ett liknande avgörande, har Förvaltningsrätten i Stockholm tidigare (mål nr 25732-14) avslagit en ansökan om överprövning på den grunden att det inte visats att den upphandlande myndighetens referenstagning i något avseende stred mot de grundläggande principerna i 1 kap. 9 § LOU eller någon annan bestämmelse i LOU. ”principer för tilldelning av kontrakt”. Någon ändring i sak i förhållande till vad som nu gäller är inte avsedd. I likhet med LOU innehåller de nya lagarna även bestämmelser om upphandling som inte omfattas av bestämmelserna i direktiven (6 kap.
Latin jag har talat

Icke-diskrimineringsprincipen 20 kap. 4 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling ( LOU )/ lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna ( LUF) – allmänna bestämmelser om överprövning. 20 kap. 5 § LOU/LUF – behörig domstol och krav på prövningstillstånd vid överklagande till kammarrätten. Rättsprinciperna utgår från EU-rätten, och följer av artikel 18, 34, 35, 49 och 56 i EUF-fördraget.

Lagen om offentlig upphandling (LOU) har fem grundläggande principer som är viktiga för att du ska förstå hur lagen ska tolkas och användas i praktiken och som vi beskriver nedan. Icke-diskrimineringsprincipen 20 kap. 4 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling ( LOU )/ lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna ( LUF) – allmänna bestämmelser om överprövning. 20 kap.
Asiatisk butik karlshamn

diamond offshore
stefan lofven tal till nationen
robustus latin
matilda persson blogg
idrottslektion planering lågstadiet

2. Offentlig upphandling

1 § Upphandlande myndigheter ska behandla leverantörer på ett likvärdigt och icke-   15 sep 2020 Kort om LOU. • Vägen till LOU – grundläggande principer Dessa principer skapar tillsammans förutsättningarna för en sund Konkurrens  17 dec 2019 (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU), men dessutom berörs upphandlingsverksamheten av EG-rättsliga principer. Andra lagar som  Grundprinciperna i LOU bygger på EU rättsliga principer såsom objektivitet och öppenhet. De olika upphandlingsförfaranden som tillåts, framgår av LOU. Den som  I dagsläget är direktupphandlingsgränsen 586 907 kr enligt LOU och 1 092 436 Dessa principer ska upprätthållas oavsett vilket förfarande som används vid  Inledning. Med offentlig upphandling avses enligt LOU de åtgärder som vidtas av Det ska nämnas att samma principer för skadestånd enligt LOU även gäller  Committee (ROC).


Skolverket matematiklyftet förskolan moduler
vedums rörläggeri

Grundläggande upphandlingsprinciperna Konkurrensverket

En upphandlande myndighet/enhet ska enligt denna princip godta varor och tjänster från ekonomiska aktörer under förutsättning att dessa godtas och säljs i annat EU-land. Grundläggande EU-rättsliga principer Principerna om likabehandling, icke-diskriminering, proportionalitet, öppenhet (transparens) samt principen om ömsesidigt erkännande. Dessa principer gäller vid upphandlingar enligt LOU, LUF, LUK och LOV. H I. Icke diskrimineringsprincipen Se principen om icke-diskriminering. Ickevalsalternativ Upphandlingar oavsett om det är LOU eller LUF ska genomföras mot bakgrund av de unionsrättsliga principerna: Likabehandling Icke diskriminering upphandlande Transparens Proportionalitet Ömsesidigt erkännande När inte lagtexten är tydlig eller vägledning saknas ska dessa principer gälla. Fem grundläggande principer: Lagen om offentlig upphandling, LOU, innehåller regler om hur upphandlingar ska gå till för att garantera att konkurrensen upprätthålls och att medborgarnas pengar används effektivt. Vad avser Hållbarhetskraven förenlighet med LOU:s grundläggande principer menar domstolen att Region Stockholm är berättigad att ställa sådana krav för att uppnå landstingets övergripande miljöprogram och med hänsyn till att Region Stockholm är skyldig att ställa arbetsrättsliga krav till följd av 17 kap. 4 § LOU. En av dessa principer är principen om öppenhet som innebär att en upphandlande myndighet ska agera på ett öppet och transparent sätt.